ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

พิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่น 26-29

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร

นักศึกษาหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนสีมาบริรักษ์ นครราชสีมา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561  

ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา