ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ