ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 อบรม การตรวจสอบการนำส่งเงินรายได้

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 อบรมหลักสูตร  "การตรวจสอบการนำส่งข้อมูลการรับและนำส่งเงินรายได้ในระบบ GFMIS วิธี INTERFACE ในระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องซิตี้พาร์ค A โรงแรมซิตี้พาร์ค